Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bartiego Zakup książki:
Joannici i ich związki z ziemiami polskimi Zachęcamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  O Zakonie » Ważne dokumenty » statut Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie
Polecamy

MALTAŃSKI KALENDARZ LITURGICZNY

 

13.10.2017
wspomnienie bł. Gerarda
- założyciela Zakonu Maltańskiego

19.11.2017
Wspomnienie Wszystkich Świętych i Błogosławionych 
Zakonu Maltańskiego

+++

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA SUWERENNY ZAKON MALTAŃSKI

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bartie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

+++


 

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

statut Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w WarszawieA+A-A0

STATUT FUNDACJI

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska" zwana dalej „Fundacją", ustanowiona została przez stowarzyszenie Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim z siedzibą w Krakowie, nr KRS 139856 - w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS - zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 13 lutego 2003 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Rynek Główny 30, przed Notariuszem Beatą Olszą (Repertorium A nr 1288/2003) zmienionym następnie aktem notarialnym z dnia 18 lipca 2003 roku sporządzonym w tej kancelarii notarialnej, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 4. W celu wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe zakłady, oddziały i biura.

 

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.Rozdział II. Cele i Zadania Działania Fundacji

§ 6

 1. Celem Fundacji jest:Działalność określona w ust. 1 jest działalnością statutową Fundacji, prowadzoną jako działalność nieodpłatna.
  • prowadzenie działalności na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz ochrony mienia ludzkiego,
  • podnoszenie umiejętności w działaniach ratowniczych oraz innych zmierzających do ochrony życia, zdrowia i mienia,
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i współdziałania dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia,
  • podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie opieki medycznej oraz ratownictwa przedmedycznego,
  • działanie na rzecz poprawienia bezpieczeństwa publicznego,
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działanie na rzecz osób i grup osób szczególnie potrzebujących, wykluczonych społecznie i marginalizowanych,
  • prowadzenie dzieł maltańskich,
  • organizowanie wypoczynku, działalność lecznicza i rehabilitacyjna,
  • działalność kulturalna,
  • działalność szkoleniowa,
  • działalność wydawnicza,
  • działanie w zakresie pomocy społecznej
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

§ 7

Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

 • wspieranie działalności osób oraz jednostek zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia,
 • sprawowanie opieki medycznej,
 • prowadzenie własnych ośrodków szpitalnych, ratowniczych, opieki medycznej i szkoleniowych,
 • wspieranie działalności ośrodków szpitalnych, ratowniczych, opieki medycznej i szkoleniowych,
 • współdziałanie z profesjonalnymi służbami ratowniczymi oraz innymi służbami porządku publicznego,
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie celów Fundacji,
 • szkolenie osób niepełnosprawnych adekwatnie do ich możliwości psychomotorycznych,
 • prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie celów Fundacji,
 • udzielanie finansowego i organizacyjnego wsparcia osobom i jednostkom realizującym cele Fundacji,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony mienia,
 • promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
 • wspieranie wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez Fundatora.

 

§ 8

Fundacja może uzyskać członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jeżeli taką możliwość przewidują statuty lub akty założycielskie tych organizacji oraz umowy międzynarodowe.Rozdział III. Majątek i Dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz majątek nabyty z dochodów określonych w § 10.
 2. Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przyznany w przez Fundatora zgodnie z oświadczeniem o powołaniu Fundacji.
 3. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota w wysokości: 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

§ 10

Dochodami Fundacji są:

 • darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z kraju jak i zagranicy,
 • dotacje i subwencje,
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych itp.),
 • dochody ze zbiórek publicznych,
 • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§ 11

 1. Cały dochód Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych, należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.
 2. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 13

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 3. Zakłady i oddziały Fundacji sporządzają sprawozdania finansowe, stanowiące załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji.Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 14

 1. Organami Fundacji są:Nie można łączyć funkcji w poszczególnych organach Fundacji.
  • Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.Rada Fundacji

 

§ 15

 1. Radę Fundacji stanowi każdoczesny Zarząd Fundatora - Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.
 2. Przewodniczącym Rady Fundacji jest każdoczesny Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.
 3. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
  • śmierci członka,
  • złożenia rezygnacji z członkostwa,
  • odwołania przez Fundatora.

 

§ 16

Członkowie Rady Fundacji:

 • >nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 • mogą otrzymywać z tego tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego,
 • pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 17

Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych pozostałymi postanowieniami Statutu, należy:

 • dokonywanie oceny działalności Zarządu Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Fundatora,
 • zmiany celu Fundacji i jej Statutu,
 • propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona,
 • wytyczanie kierunków działania Fundacji,
 • zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 • dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i gospodarki finansowej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
 • nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.

 

§ 18

 1. Rada działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Posiedzenia Rady powinny być zwołane co najmniej dwa razy do roku i w każdym półroczu kalendarzowym.
 3. Powiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
 4. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady lub w braku takiego - członek wybrany przez Radę.
 5. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 6. Do wiążącego podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany celu i zasad działania Fundacji oraz likwidacji Fundacji konieczna jest większość 2/3 głosów.
 7. Uchwały Rady mogą zostać podjęte poza posiedzeniami, za zgodą większości Rady w drodze głosowania pisemnego.

 

§ 19

 1. Na zaproszenie Rady Fundacji w jej posiedzeniach może uczestniczyć Prezes Fundacji lub wyznaczony członek lub przedstawiciel Zarządu.
 2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.Zarząd Fundacji

 

§ 20

 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Na czele Zarządu stoją Prezes i Wiceprezes kierujący jego pracami, powoływani przez Radę Fundacji.
 3. Zarząd powoływany jest na kadencję 5 letnią.
 4. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika Zarządu.

 

§ 21

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:Rada może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
  • śmierci członka,
  • zrzeczenia się członkostwa,
  • odwołania przez Radę.
 2. Odwołanie członka Zarządu następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Radę, przy czym o ile uchwała nie stanowi inaczej, odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której odwołany członek Zarządu wykonywał czynności członka Zarządu Fundacji, jeżeli taka umowa była zawarta.

 

§ 22

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności Zarząd:
  • organizuje i prowadzi działalność Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami oraz odpowiada za realizację jej celów,
  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów,
  • tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
  • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  • sporządza projekty programów działania Fundacji,
  • prowadzi politykę kadrową, w tym określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
 2. Następujące czynności Zarządu wymagają zgody Rady wyrażonej w formie uchwały:
  • nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości,
  • nabywanie i zbywanie ograniczonych praw rzeczowych,
  • zawieranie umów zobowiązaniowych, których wartość przewyższa kwotę: 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  • wszelkie decyzje finansowe o wymiarze przekraczającym kwotę: 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  • zaciąganie kredytów i pożyczek,
  • udzielanie poręczeń majątkowych.

 

§ 23

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jednakże w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć członek Rady.

 

§ 24

Zarząd działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz regulaminu uchwalonego przez Radę.

 

§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 26

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, może być:

 • wydawanie książek (58.11.Z),
 • wydawanie gazet (58.13.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z),
 • technika (85.32.A),
 • zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B),
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 • działalność szpitali (86.10.Z),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z),
 • praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),
 • praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),
 • działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
 • działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B),
 • praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z),
 • działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z),
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z),
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z),
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z),
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
 • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
 • nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z),
 • nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z),
 • działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
 • działalność bibliotek (91.01.A),
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
 • działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
 • pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych - Internet (78.12.C),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).

 

§ 27

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami".
 2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

§ 28

Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie uchwalonym przez Radę.Rozdział VI. Połączenie z Inną Fundacją

§ 29

Fundacja może zostać połączona z inną fundacją lub fundacjami zgodnie z warunkami zaaprobowanymi przez Radę.Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 30

 1. Likwidacja Fundacji następuje zgodnie z uchwała i warunkami ustalonymi przez Radę.
 2. Likwidacja Fundacji jest prowadzona pod nazwą Fundacji z dodatkiem „w likwidacji".

 

§ 31

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

 

§ 32

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Związkowi Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim (Fundatorowi) na cele takie same lub tożsame z celami Fundacji.Rozdział VIII. Zmiana Statutu i Zmiana Celów Fundacji

§ 33

Zmiana Statutu bądź celów Fundacji wymaga uchwały Rady.

© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY