Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej Msze św. w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców. Zapraszamy na Nieszpory Maltańskie. Najbliższe we wtorek 9 maja w Katowicach i Tomaszowie Lubelskim. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Ankieta zgłoszeniowa
Polecamy
Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

Ankieta zgłoszeniowaA+A-A0

Ankieta zgłoszeniowa uczestnictwa w projektach:

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Ostateczne zgłoszenie do projektu nastąpi po kontakcie ze strony pracowników jednego z Maltańskich Ośrodków Pomocy, dlatego tak istotne jest podanie danych kontaktowych.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA rozpoczyna realizację nowych projektów dla osób z niepełnosprawnościami.

 Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00:

 Maltański Ośrodek Pomocy w Warszawie

ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa, tel. 22 625 63 08, 609 742 474,

e-mail:osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl

 Maltański Ośrodek Pomocy w Olsztynie

ul. Kopernika 46a, 10-959 Olsztyn, tel. 89 534 06 76,

e-mail:osrodek.olsztyn@pomocmaltanska.pl

 Maltański Ośrodek Pomocy w Katowicach

ul. Powstańców 21, 40-039 Katowice, tel. 32 785 86 68,  

e-mail: osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl

 Maltański Ośrodek Pomocy w Poznaniu

ul. Słowackiego 42/1, 60-825 Poznań, tel: 61 841 14 25      
e-mail: osrodek.poznan1@pomocmaltanska.pl

 

Projekty współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

POMOC MALTAŃSKA – aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych III

Kryteria przyjęcia do projektu:

Uczestnik/uczestniczka projektu powinien spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

 • Mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim,
 • być osobą nieaktywną zawodowo, bezrobotną lub poszukującą pracy - czyli niepracującą,
 • być w wieku od 18 lat do 60,
 • kandydat do projektu nie może być równolegle Beneficjentem innego projektu dotyczącego, aktywizacji społeczno-zawodowej, finansowanego ze środków PFRON oraz być uczestnikiem WTZ.

BEZPŁATNIE OFERUJEMY

 • Pośrednictwo pracy,
 • sporządzenie Video-CV,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z obsługi komputera,
 • indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • warsztaty aktywizacji społecznej,
 • wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz innych specjalistów/konsultantów.

 

          Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych II

 Kryteria przyjęcia do projektu:

 Uczestnik/uczestniczka projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

-        być w wieku od 18 lat do 60 lat,

-        być osobą nieaktywną zawodowo, bezrobotną lub poszukującą pracy - czyli niepracującą,

-        mieć orzeczenie o niepełnosprawności,

 -       kandydat do projektu nie może być równolegle Beneficjentem innego projektu realizowanego PFRON.

 -       nie podjąć wcześniej stażu lub ukończyć staż w Jednostkach Administracji Publicznej lub jednostkach podległych,

BEZPŁATNIE OFERUJEMY

 • staże dla osób, które nie miały jeszcze stażu,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji społecznych,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • wsparcie doradcy zawodowego

 

Beneficjent, który otrzymał powyższe formy wsparcia, uczestnicząc w innych projektach realizowanych ze środków PFRON, w proponowanych przez nas projekcie nie może skorzystać z nich ponownie.

Do współpracy zapraszamy również pracodawców, chętnych do przyjęcia osoby niepełnosprawnej do pracy, na staż lub na indywidualne zajęcia praktyczne.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z chęcią przystąpienia do projektu, realizowanego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
 4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, mającego siedzibę przy ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mającemu siedzibę przy Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa oraz Partnerowi, Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, mającego siedzibę przy ul. Jazgarzewska 17, lok 54, 00-730 Warszawa, realizującemu projekt w partnerstwie. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
 5. podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
 6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY