Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bartiego Zakup książki:
Joannici i ich związki z ziemiami polskimi Zachęcamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Działalność » Szpital Barczewo » Zasady przyjęć
Polecamy

MALTAŃSKI KALENDARZ LITURGICZNY

 

13.10.2017
wspomnienie bł. Gerarda
- założyciela Zakonu Maltańskiego

19.11.2017
Wspomnienie Wszystkich Świętych i Błogosławionych 
Zakonu Maltańskiego

+++

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA SUWERENNY ZAKON MALTAŃSKI

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bartie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

+++


 

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

Zasady przyjęćA+A-A0

Do naszego zakładu mogą być przyjęci pacjenci, którzy:

 • wymagają przewlekłej wentylacji mechanicznej przy użyciu respiratora
 • są w stanie wegetatywnym /apalicznym/, np. w wyniku nagłego zatrzymania krążenia /NZK/ lub przebycia urazu czaszkowo – mózgowego
 • mają rozpoznaną przewlekłą chorobę neurologiczną skutkującą niepełnosprawnością, np. udar mózgu, wieloogniskowe naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, stwardnienie rozsiane /SM/ i stwardnienie boczne zanikowe /SLA/, miastenia, choroba Parkinsona itp.
 • przebyli urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy wielonarządowe itp.
 • mają rozpoznaną chorobę otępienną typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego itp. w ostatnich stadiach choroby
 • mają powikłania w przebiegu chorób przewlekłych, np. cukrzycy, chorób reumatycznych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłej niewydolności krążeniowo – oddechowej itp.

oraz ponadto:

 • w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Do zakładu nie mogą być przyjęte osoby:

 • w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • dzieci

 

INFORMACJA  – TRYB KIEROWANIA ŚWIADCZENIOBIORCY DO ZOL / ZPO

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.), świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.


Podstawą
 umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczo – leczniczym bądź pielęgnacyjno – opiekuńczym są następujące dokumenty:

•    WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU, z którym może wystąpić:
-    świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu albo
-    przedstawiciel ustawowy ww. osoby lub
-    inna osoba – za zgodą osoby wskazanej
-    podmiot leczniczy – za zgodą osoby wskazanej
•    KARTA OCENY wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego – przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego, a w przypadku nie dołączenia przedmiotowego dokumentu do wniosku, kartę oceny wypełnia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie do zakładu pod warunkiem wypełnienia przez pielęgniarkę karty oceny w części dotyczącej skali Barthel, lub lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego;
•    ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające, że świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji;
•    WYWIAD PIELĘGNIARSKI przeprowadzony przez: pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu przebywa
•    SKIEROWANIE wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
- do zakładu opiekuńczo-leczniczego – wydane na pobyt stały albo na czas określony
- do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – wydane na czas określony
•   dokumenty stwierdzające wysokość dochodów świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
DECYZJĘ ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO ustalającego wysokość emerytury albo renty /do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
DECYZJĘ O PRZYZNANIU ZASIŁKU STAŁEGO WYRÓWNAWCZEGO LUB RENTY SOCJALNEJ; do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład
•    kserokopia dowodu osobistego.

Skierowanie do ZOL /ZPO wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego powinno zawierać:
1)    oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie:
•    nazwę podmiotu i adres podmiotu wraz z numerem telefonu
•    kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego
•    nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego
•    nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz jej kod resortowy – w przypadku podmiotu leczniczego
•    numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską – w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej;
2)    oznaczenie pacjenta:
•    nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci,
•    adres miejsca zamieszkania,
•    numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
•    w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który na podstawie dokumentów, uwzględniając w miarę możliwości dokonanie wyboru zakładu przez świadczeniobiorcę ubiegającego się o skierowanie, wydaje opinię co do skierowania tej osoby do określonego zakładu.
Skierowanie do zakładu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dokumentami, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, świadczeniobiorca albo jego przedstawiciel ustawowy, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub podmiot leczniczy, przekazuje kierownikowi odpowiedniego zakładu (kopię wniosku zatrzymuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
Na podstawie przedmiotowych dokumentów świadczeniobiorca jest przyjmowany do zakładu w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania skierowania świadczeniobiorca nie zostanie przyjęty do zakładu z powodu braku miejsc, jest wpisywany na listę oczekujących prowadzoną przez zakład. Świadczeniobiorca skierowany powinien być przyjęty do zakładu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania.
Kierownik zakładu zawiadamia pisemnie świadczeniobiorcę skierowanego, jego przedstawiciela ustawowego, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inną osoba lub podmiot leczniczy, w którym świadczeniobiorca przebywa, o terminie przyjęcia do zakładu. O przyjęciu do zakładu świadczeniobiorcy skierowanego kierownik zakładu zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie do zakładu.
Zgodnie z przepisami prawnymi w przypadkach nagłych wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może wydać skierowanie do zakładu na czas określony bez zachowania wyżej określonego trybu, a przyjęcie do zakładu może nastąpić poza kolejnością.

UWAGI

W przypadku, gdy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na zaświadczeniu powinien zaznaczyć: brak kontaktu słowno-logicznego.

Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby /np. niedowład kończyn górnych/ nie jest możliwe złożenie podpisu lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.

W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej wymagane jest zaświadczenie od lekarza psychiatry o następującej treści:
Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.

Komplet dokumentów należy złożyć do zastępcy dyrektora ds. medycznych  w siedzibie zakładu.

© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY