Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim

Order of Malta

Odliczenia darowizny

Darowizna na cele pożytku publicznego

W zeznaniu za rok 2013 podatnik ma prawo odliczyć darowiznę przekazywaną przez niego na cele pożytku publicznego, realizowane m.in. przez fundacje i stowarzyszenia.

 

Cel darowizny

Podlegająca odliczeniu darowizna może być przekazana w szczególności na następujące cele: pomoc społeczna (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocja i organizacja wolontariatu. Warto więc zapoznać się z celami statutowymi organizacji (tj. określonymi w Statucie), na rzecz której dokonujemy darowizny, aby określając przeznaczenie darowizny zwrotem „na cele statutowe” mieć pewność, że mieszczą się one w zakresie pożytku publicznego.

 

Przedmiot darowizny

Darczyńca może przekazać pieniądze, dokonując ich wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy obdarowanego. W tytule należy wskazać wybrany przez darczyńcę cel, na który przeznacza swoje środki finansowe.

 

Przedmiotem darowizny mogą być również rzeczy. Celem określenia wartości darowizny przyjmuje się wartość rynkową przedmiotu darowizny z dnia jej dokonania. Określa się ją na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. W darowiźnie powinno być zawarte również oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Dokonanie darowizny rzeczowej winno być potwierdzone pisemną umową (lub aktem notarialnym) zawartą pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Warto również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie – w którym wskazujemy obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz cel, który zamierzamy nią wesprzeć, a także zgodę obdarowanego na jej przyjęcie.

 

Ile odliczamy od dochodu?

Odliczeniu podlega darowizna w wysokości przez nas dokonanej, jednak nie więcej niż kwota stanowiąca 6% naszego dochodu, czyli im większa jest wartości naszego dochodu oraz wartość dokonanej darowizny – tym wyższa kwota naszego odliczenia od dochodu.

 

Jak dokonujemy odliczenia?

Wartość darowizny podlega odliczeniu od dochodu, uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Aby tego dokonać należy w załączniku PIT/O (Informacja o odliczeniach od dochodu/przychodu i od podatku w roku podatkowym) do zeznania podatkowego (PIT-28, PIT-36 lub PIT-37; uwaga: darowizny nie odliczy od dochodu przedsiębiorca składający PIT-36L). Wskazujemy kwotę przekazanej darowizny i kwotę dokonywanego doliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres siedziby.

 

Kiedy możemy dokonać odliczenia darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia podatku dochodowego. Dlatego darowizny dokonane po dniu 1 stycznia 2013 r. mogą być wykazane w deklaracji podatkowej składanej za rok 2013.

 

Darowizna a 1% podatku przekazanego na organizację pożytku publicznego

 

Są to dwa niezależne tytuły. Darowiznę można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozliczane są niezależnie od siebie.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM)

al. Kasztanowa 4a; 30-227 Kraków