Struktura Zakonu

Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Zakon, który ma siedzibę w Rzymie, na Via Condoti, posiada własny rząd, niezależne sądownictwo, dwustronne stosunki dyplomatyczne z 103 państwami i zasiada jako Stały Obserwator we wielu międzynarodowych organizacjach, jak np. ONZ. Operacyjna działalność Zakonu prowadzona jest przez sześć Wielkich Przeoratów, sześć Podprzeoratów i 47 Krajowych Związków Kawalerów Maltańskich na pięciu kontynentach. Zakon wydaje własne paszporty i znaczki pocztowe, oraz stwarza instytucje publiczne mające niezależną osobowość prawną. Życie Zakonu jest regulowane Kartą Konstytucyjną i Kodeksem, które były znowelizowane w 1997r. Wielki Mistrz przewodniczy Zakonowi jako władca i zwierzchnik religijny. Wybierany jest dożywotnio z pośród Kawalerów Profesyjnych po ślubach wieczystych. Przewodniczy on i jest wspierany przez Suwerenną Radę, która składa się z czterech wysokich funkcyjnych – Wielki Komandor, Wielki Kanclerz, Wielki Szpitalnik i Zarządca Wspólnego Skarbu (Skarbnik) – oraz z sześciu innych członków Zakonu. Wszyscy są wybierani przez Kapitułę Generalną Zakonu na pięcioletnią kadencję. Rada Zarządzająca i Komisja Rewizyjna, których skład odzwierciedla międzynarodowy charakter Zakonu, są do pomocy Wielkiemu Mistrzowi i Radzie Suwerennej. Te dwa ciała są również wybierane przez Kapitułę Generalną na pięcioletnią kadencję.
 
System prawny Zakonu składa się z powszechnie przyjętego podziału władzy:
 
Władza ustawodawcza sprawowana jest przez Wielkiego Mistrza i Radę Suwerenną w sprawach nie dotyczących Konstytucji, a przez Kapitułę Generalną, która jest najwyższym zgromadzeniem Kawalerów, w sprawach reguł konstytucyjnych.
 
Władza wykonawcza sprawowana jest przez Radę Suwerenną, której przewodniczy Wielki Mistrz i która składa się z dziesięciu Kawalerów wybranych przez Kapitułę Generalną.
 
Władza sądownicza sprawowana jest przez sądy pierwszej instancji i apelacyjne, składające się z sędziów mianowanych przez Wielkiego Mistrza i Radę Suwerenną z pośród członków Zakonu biegłych w sprawach prawnych.

Ta strona jest wiernym tłumaczeniem z oficjalnej strony Zakonu Maltańskiego

http://www.orderofmalta.org/site/struttura.asp?idlingua=5

(tłumaczenie - Tadeusz Mirecki KM)