Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Centrum Pomocy – Kraków

 

 

 

 

MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM I ICH RODZINOM (MCPNDIIR) w Krakowie na Woli Justowskiej

30-227 Kraków, Aleja Kasztanowa 4a

telefony:

 • 12 424 14 40 rejestracja
 • 12 424 14 52 sekretariat i dyrekcja Centrum
 • 12 424 14 51 dyrekcja Przedszkola
 • 12 424 14 59 fax

email: biuro@maltanskiecentrum.pl

pomoc@maltanskiecentrum.pl

www: www.centrummaltanskie.eu

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej:

 • 152 (przystanek Park Decjusza)
 • 102, 192, 292 (przystanek Kasztanowa)

 

W 2004 roku Związek Polskich Kawalerów Maltańskich rozpoczął budowę Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom (MCPNDiIR). Założeniem było stworzenie placówki, która w kompleksowy sposób zajmowałaby się leczeniem i rehabilitacją dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z zaburzeniami centralnego systemu nerwowego. Poświęcenia budowy dokonał JE ks. Franciszek Kardynał Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski, a już w roku 2006 nastąpiło przekazanie nowoczesnego i przestronnego ośrodka, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a także i dla rodzin pacjentów.

Naszym głównym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

 • Pomagamy dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo
 • Zajmujemy się między innymi dziećmi z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem
 • Pomagamy rodzinom, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka

Optymalny poziom rozwoju dziecka, jak też droga, która do niego prowadzi jest indywidualna dla każdego dziecka i jego rodziny. System rodzinny jest integralną całością, jest też jedynym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku najlepsze warunki rozwoju. Na tych założeniach opiera się model pomocy Centrum. Stąd też w metodach terapeutycznych przeważają te podejścia, które kładą nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i całej jego rodziny. Zarówno dokonując diagnozy, jak też prowadząc terapię dzieci i rodzin staramy się wydobywać mocne strony i bazować na zasobach.

Zespołowy model pracy Centrum polega na:

 • przeprowadzaniu konsultacji przez zespół specjalistów podczas wspólnego spotkania z dzieckiem i rodzicami
 • współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii
 • wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii

Ten sposób pracy zapewnia dziecku i jego rodzinie systematyczną i zintegrowaną pomoc.

Nasi terapeuci:

 • lekarz rehabilitacji medycznej,
 • neurolog i psychiatra dziecięcy,
 • psycholodzy kliniczni,
 • oligofrenopedagodzy,
 • neurologopedzi, logopedzi
 • fizjoterapeuci

posiadają certyfikaty i uprawnienia do pracy metodami:

 • wideotreningu komunikacji,
 • NDT-Bobath,
 • integracji sensorycznej,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • kinezjologii edukacyjnej,
 • pedagogiki M.Montessori,
 • komunikacji wspomagającej i alternatywnej,
 • terapii karmienia,
 • muzykoterapii,
 • nauki pływania metodą Halliwicka.

Oferujemy pomoc w formie zajęć indywidualnych i grupowych przeznaczonych dla dzieci w wieku 0-7 lat oraz zajęć edukacyjnych, warsztatów i psychoterapii dla rodziców. Zapraszamy na konsultacje specjalistów innych placówek, którzy również pracują z naszymi podopiecznymi.
przedszkolu specjalnym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 3-7 lat objęte są kompleksową terapią i opieką.

STRUKTURA MALTAŃSKIEGO CENTRUM POMOCY

1. Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji.

2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej z 5 poradniami:
• Poradnią Logopedyczną;
• Poradnią Zdrowia Psychicznego;
• Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym;
• Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju, dla dzieci z różnymi postaciami niepełnosprawności,
zarówno fizycznej, jak i umysłowej (m.in. dla dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym);
• Dziecięcą Opieką Koordynowaną – prowadzoną wspólnie z Kliniką Neonatologiczną Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne realizujące program pod nazwą „Kompleksowa Rehabilitacja Dzieci z Niepełnosprawnościami w MCPNDiIR – Maltańskim Ośrodku Wczesnej Interwencji” zlecony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przedszkole obejmuje codzienną opieką od 65 do 70 dzieci, najczęściej z zaawansowanymi postaciami niepełnosprawności, tak fizycznej jak i intelektualnej. W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna: „3i – indywidualna, interaktywna, intensywna” terapia dzieci z autyzmem.
Pracę w przedszkolu wspomagają wolontariusze włączający się w realizację programu „3i”, pomagając w realizacji zabaw terapeutycznych, na basenie i w codziennych zajęciach. Wszystkie dzieci z grup przedszkolnych uczestniczą w zajęciach muzycznych oraz uczestniczą w zajęciach na basenie. W kilku grupach prowadzone są zajęcia dogoterapii oraz hipoterapii. Realizowany jest także program przez zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który objął opieką 200 dzieci.

WSPÓŁPRACA

1. We współpracy z francuskim stowarzyszeniem Autisme Espoirvers l’Ecole realizowany jest program dla dzieci z autyzmem, gdzie stosowana jest specjalistyczna metoda „3i”, jedna z nielicznych metod dających wymierny rezultat.

2. Realizowane są wizyty domowe w ramach „Środowiskowego Modelu Pracy z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego”. Projekt ten jest realizowany na terenie MCPNDiIR przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie. Wizytami domowymi objęte są przede wszystkim rodziny z niemowlętami do 1. roku życia, dla których szczególnie istotne jest wsparcie w naturalnym środowisku dziecka. Wizyty domowe realizowane są przez zespół specjalistów (psycholog, logopeda, pedagog oraz fizjoterapeuta) w obecności rodziców, którzy włączają się w rehabilitację dziecka. Program ten spotka się z wielkim uznaniem zarówno społecznym, jak i władz miejskich oraz samorządowych.

3. Współpraca w ramach wolontariatu europejskiego programu ERASMUS+. W ramach tej współpracy goszczono w MCPNDiIR wolontariuszy z Francji, Hiszpanii i Ukrainy.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

MCPNDiIR prowadzi także działalność naukową i dydaktyczną. Pracownicy biorą udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, sympozjach i szkoleniach. Prowadzone są szkolenia, seminaria dla psychologów i psychoterapeutów z całej Polski. MCPNDiIR przyjmuje praktykantów z kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Pedagogicznego, z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

PROJEKTY NA RZECZ MALTAŃSKIEGO CENTRUM POMOCY

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom skutecznie wspomaga Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie poprzez następujące projekty, dzięki którym wsparcie jest efektywniejsze:

1. „ŚRODOWISKOWY MODEL PRACY Z RODZINĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO” realizowany każdego roku dla 100 rodzin z Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Celem projektu jest pozyskanie przez rodzinę nowych kompetencji w zakresie komunikacji, przede wszystkim dzięki prowadzonej w środowisku domowym terapii metodą Video Interaction Training. W ramach projektu przeprowadzanych jest rocznie
ponad 1000 wizyt domowych. Zwiększa to nie tylko kompetencje rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, ale również pomaga włączyć w życie rodziny zdrowe rodzeństwo, o którym bardzo często się zapomina. Zajęcia prowadzone są z pedagogami, psychologami, fizjoterapeutami, logopedami.

2. „AED ratuje” – projekt zrealizowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie, którego celem było zwiększenie wiedzy uczniów i mieszkańców kilku miejscowości w województwie małopolskim (Głogoczów, Bęczarka, Krzyszkowice). W wymienionych miejscowościach przeprowadzane były szkolenia, podczas których przedstawiono materiały promujące wiedzę w zakresie zastosowania defibrylatorów AED wśród uczniów szkół i mieszkańców wsi, edukowano mieszkańców jak współpracować z pogotowiem ratunkowym i innymi służbami.

3. Warsztaty i szkolenia psychologów, pedagogów i terapeutów z zakresu terapii dzieci z autyzmem, w tym: „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”, „Podstawowe strategie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu”, „Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami”, „Videotrening komunikacji” i wiele innych.

MCPNDiIR obejmuje swoją pomocą rocznie blisko 600 niepełnosprawnych dzieci i ich rodziny.
W ciągu 14 lat swojej działalności udzielono pomocy 8000 rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
Z MCPNDIIR współpracuje 200 wolontariuszy.