Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Dom Pomocy – Szyldak

 

 

 

www: https://archaniolmichal.pl/

14-106 Szyldak

ul. Gdańska 14

telefon: 89 647 65 65

email: szyldak@dps.pl

danuta.cegielka@archaniolmichal.pl – Danuta Cegiełka

andrzej.drozda@archaniolmichal.pl – Andrzej Drozda

 

Dyrektor: Robert Burdalski, email: robert.burdalski@poczta.fm

 

Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku koło Olsztyna to najmłodsze „dziecko” Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”. Dom powstał w 1991 r., Fundacja kieruje nim od 1-go stycznia 2009 r. Jest to miejsce stałego pobytu dla ok. 100 pacjentów. Osoby tam mieszkające cierpią na przewlekłe choroby układu nerwowego. Schorzeniem dominującym wśród mieszkańców jest schizofrenia. Dom jest ośrodkiem koedukacyjnym. Mieszkańcy domu zróżnicowani są pod względem wieku, zaawansowania choroby oraz czasu pobytu w placówce.

 

W ramach realizacji procesu rehabilitacji placówka oferuje swoim mieszkańcom różnorodne zajęcia aktywizujące, dostosowane do zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Podstawową formą aktywizującą jest terapia zajęciowa, uzupełniana zajęciami z obszaru działalności kulturalnooświatowej oraz różnymi imprezami rekreacyjno-rozrywkowymi organizowanymi poza terenem domu. Ponadto placówka zapewnia kompetentną pomoc psychologiczną, opiekę pielęgniarską (24 h/dobę) opiekę medyczną i rehabilitacyjną (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta) jak również umożliwia praktykowanie religijne, zgodne z wyznaniem mieszkańców.

 

Dom „Michała Archanioła” zatrudnia 44 pracowników, w tym 28 osób to wykwalifikowany personel opiekuńczo-terapeutyczny. Na nich właśnie w głównej mierze spoczywa zadanie angażowania mieszkańców w różnorodne rodzaje działań, począwszy od motywowania chorego do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, aż po podejmowanie konkretnych, zaplanowanych działań w ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych. Wszyscy dbają o to, aby mieszkańcy Domu znaleźli swoje miejsce na ziemi i na nowo powrócili do życia.

 

Procedura przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku działa w oparciu o „umowę realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej” zawartą pomiędzy Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie- Pomoc Maltańska i Powiatem Ostródzkim oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837),
 • Statutu Domu,
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 

Porady pracownika socjalnego

 

Miesięczny koszt pobytu Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku ustalany jest co roku i ogłaszany w Obwieszczeniu Starosty Ostródzkiego. W roku 2009 koszt ten wynosił – 2.671,60 zł.

 

Informacja o procedurze przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku

 

1. Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.

 

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenia lekarskiego o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzji emerytalno-rentowej lub przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt).

 

3. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

 • mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
 • małżonek, rodzina (gdy takowa jest – dzieci, wnuki) – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.
 • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
 • gmina z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

 

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

4. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

 

5. Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i procedurami; z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymuje decyzje o umieszczeniu natomiast z Ośrodka Pomocy Społecznej uaktualniona decyzje o odpłatności za pobyt.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do DPS „Michała Archanioła” dla osób przewlekle chorych psychicznie:

 • wywiad środowiskowy
 • decyzja kierująca wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • decyzja o ponoszeniu odpłatności za pobyt w DPS
  decyzja o umieszczeniu wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d.s.Orzekania o Niepełnosprawności lub wydane przez Komisję Lekarską d.s. Inwalidztwa i Zatrudnienia
 • ostatnia decyzja ZUS, KRUS lub decyzja o przyznaniu zasilku stałego wystawiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
 • zgoda na umieszczenie w DPS
 • zgoda na ponoszenie odpłatności
 • zaświadczenie lekarskie- nowy dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn poniżej 50 r.ż.)
 • wypisy z leczenia szpitalnego

 

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie dodatkowo:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie sądu o umieszczenie w DPS

 

Bliższych informacji udzielą państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku.

 

Grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, ul. Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa 21 września 2020 r. podpisała umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja-31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku,

 1. Gdańska 14, 14-106 Szyldak

244.701,50 (wysokość grantu )